Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. „Ekoludek” we Włocławku

Przedszkole Publiczne nr 16 im. „Ekoludek” we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkolu Publicznym nr 16 we Włocławku.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkolu Publicznemu nr 16 im. „Ekoludek” we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. Brak jest transkrypcji opisowej dla niektórych materiałów dźwiękowych

2. Brak napisów do filmów na stronie internetowej.

3. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

4. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

5. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

7. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

8. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Celmer.
 • Dane koordynatora ds. dostępności: Renata Słomkowska
 • E-mail: przedszkole16-wloc@wp.pl
 • Telefon: 54 236-16-72

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie

dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2

miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 im. „Ekoludek” we Włocławku

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Adres budynku

Przedszkole Publiczne nr 16 im. „Ekoludek”, ul. Budowlanych 6a, 87-800 Włocławek

2. Imię i nazwisko kierownika administracyjnego budynku, telefon kontaktowy., adres e- mail

Agata Celmer, 54 236-16-72, przedszkole16-wloc@wp.pl

3. Wejście do budynku

Przy wejściu 4 schody, podjazd dla osób niepełnosprawnych – szerokość 120 cm, długość 6m (z zakrętem). Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe do ręcznego otwierania – pierwsze 102 + 35 cm, drugie 102 + 45 cm. Klamka na wysokości 105 cm. Próg wysokości 2 cm. Możliwość użycia dzwonka i poproszenia o pomoc pracownika.

4. Korytarze i windy

Budynek piętrowy, wejście na piętro po schodach (20 schodów). Brak wind i podnośników. Przestrzenie otwarte, szerokie. Najwęższa część korytarza – dojazd do ubikacji – szerokość 112 cm. Przy drzwiach wejściowych próg wysokości 2 cm, do innych pomieszczeń – bez progów. Szerokość drzwi dwuskrzydłowych do sal – 70 + 70 cm.

5. Placówka posiada procedurę ewakuacji osób niepełnosprawnych

6. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w szatni, która znajduje się na wprost wejścia głównego.

Kontakt telefoniczny 54 236 16 72. Można poprosić o pomoc pracownika.

7. Szatnia szeroka bez barier architektonicznych. Toalety dla dzieci znajdują się przy salach. Drzwi szerokości 80 cm, do kabin łazienkowych 70 cm i 80 cm.

8. Brak dostępności podpisów brajlowskich dla sal.

9. Brak wind, brak wyposażenia w pętle indukcyjne.

10. Możliwość dojazdu komunikacją miejską (autobusem), przystanki w pobliżu budynku. Na terenie przedszkola znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

11. Możliwość wejścia z psem asystującym.

12. Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1 i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności, która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

W menu oznaczonym ikonką osoby niepełnosprawnej można wybrać następujące funkcje:

 • Powiększanie i zmniejszanie tekstu
 • Ustawienie skali szarości
 • Ustawienie wysokiego kontrastu
 • Odwrócenie kolorów
 • Wyłączenie tła
 • Podkreślenie hiperłączy
 • Ustawienie czytelnej czcionki
 • Reset ustawień

Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności – wersja dla osób z niepełnosprawnością

Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 16 „Ekoludek” z siedzibą we Włocławku ul. Budowlanych 6A.
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 16  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek;  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
- Podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa  itp.;
- W  procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć
–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną;
– upoważnieni pracownicy administratora,
podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;