Przedszkole

Ekoludek

Pokolenie urodzonych w drugiej połowie XX wieku, to pierwsze pokolenie, które doświadcza nieustannych zmian w istotnych obszarach życia w niezwykle krótkim czasie. Ilość bodźców jaką jest bombardowany człowiek nigdy w dziejach nie była tak intensywna. Zmiany technologiczne wymagają ciągłego przekierowywania swoich umiejętności. Do tego dochodzi rozproszenie struktury rodziny, gdy nowy jej członek – dziecko, gubi poczucie swojego miejsca, tożsamości, przynależności. Te czynniki nie wpływają na wzmocnienie psychiki, a radzenie sobie z własną emocjonalnością, funkcjonowaniem społecznym jest coraz trudniejsze pomimo niezwykle intensywnego rozwoju poznawczego. W rodzinach funkcje wychowawcze nikną na rzecz nieustanej edukacji poprzez różnego typu zajęcia dodatkowe oferowane przez liczne firmy funkcjonujące poza systemem przedszkolno-szkolnym.

Dlatego Nasze Przedszkole, które istniej od 1971r., też podlega zmianie. Podjęliśmy trud tworzenia miejsca przyjaznego rozwojowi dziecka i aktywnie wspomagającego Rodziny w przygotowaniu dziecka do dobrego funkcjonowania w swoim środowisku.

W Ekoludku dzieci mają możliwości uczyć się poprzez uczestnictwo w żywym poznawaniu przyrody. W tym cel nasz ogród został podzielony na strefy: ogród warzywno-ziołowy, mini las, łąka kwietna, zielone boisko, zielona górka, plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Część z tych obszarów już funkcjonuje, inne są w fazie tworzenia (mini las) i są takie które wymagają dopiero utworzenia (kwietna łąka) czy wzbogacenia wyposażenia (place zabaw). To ważne dla rozwoju, by dzieci poznawały potrzeby własne i środowiska we wzajemnej zależności i doświadczały czym jest zrównoważony rozwój i rozumiały dlaczego działania proekologiczne tak istotne. To ważne, by w przyszłości oprócz skoncentrowania na własnej aktywności mogły dostrzegać walory otoczenia i czerpać z nich siłę i harmonię dla własnej psychiki. By wiedziały dlaczego segregujemy śmieci i nie wywozimy ich do lasu, a czas chętniej spędzały na łonie przyrody niż w galerii handlowej. By traktowały inne gatunki jako swych „braci mniejszych” a nie przedmiot zapewniający chwilową rozrywkę, który jak się z znudzi można wyrzucić za drzwi. Edukacja w Naszym Przedszkolu poza warstwą ekologiczną, przyrodniczą, odbywa się poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych w obszarach edukacji muzycznej, plastyczno-konstrukcyjnej, poznawania świata, rozwoju języka komunikatywnego, świata pojęć matematycznych, sprawności ruchowej, działalności twórczej i odtwórczej (np. działania parateatralne), poznawania podstaw języka angielskiego. Dodatkowo zapewniamy opiekę logopedyczną, a nauczyciele realizują różnego typu projekty edukacyjne.

Nauczyciele to zespół wysokokwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem zawodowym nieustannie podnoszącej swoje kompetencje. Od września 2020 r. W Przedszkolu realizowany jest własny program edukacyjny „Ekoludek- odkrywca świata, ekologiczny program edukacji w przedszkolu”. Rozwój dziecka traktujemy procesowo i oddziaływania planujemy w okresie 4 lat pobytu dziecka w Naszym Przedszkolu. Dzieci poddawane są raz w roku diagnozie swoich kompetencji zgodnie z podstawą programową dla Przedszkoli i na bieżąco monitorowaniu postępów. Na koniec edukacji przedszkolnej dokonywana jest diagnoza dojrzałości szkolnej.

Podstawową formą oddziaływania w wieku przedszkolnym na rozwój młodego człowieka nadal jest zabawa. Dzięki niej tworzy się możliwość wprowadzenia swobody, radości, humoru oraz przestrzeni. To przez tą formę działania dziecko ma możliwość doświadczania różnych aspektów życia w sposób bezpieczny i uczyć się bez nacisku, porównań i ocen. Zabawa wpływa na wszechstronny rozwój dziecka w sposób naturalny. Im bardziej atrakcyjna, tym bardziej angażuje uczestników i zwiększa koncentrację uwagi na zadaniu. Proces edukacyjny w przedszkolu, to zarówno czas spędzany na swobodnym, spontanicznym doświadczaniu jak i formach ukierunkowanych przez nauczyciela. Prowadzone zajęcia edukacyjne różnią się od typowej zabawy, nadaniem im większej celowości i świadomego zorganizowania procesu przeprowadzania dziecko na drodze oswajania/poznawania świata.

Nasze Grupy

Pszczółki


Misie


Biedronki


Żabki


Zapisz swoje dziecko do naszego przedszkola

Statut do wglądu w Przedszkolu.
W razie pytań służymy pomocą.

Masz pytania?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 16 „Ekoludek” z siedzibą we Włocławku ul. Budowlanych 6A.
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 16  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek;  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
- Podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa  itp.;
- W  procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć
–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną;
– upoważnieni pracownicy administratora,
podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;